تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

کار در سایت مرکزی دانشگاه

10,000 تومان
توسط omid (امید طهماسبی)
در تاریخ : 4 تیر 1396 - 7:54 ب.ظ
گروه : کارورزی » کامپیوتر و فنآوری اطلاعات

تگ ها : #گزارش کارآموزی سایت دانشگاه , #گزارش کارآموزی سایت مرکزی دانشگاه

فهرست مطالب :

مقدمه.............................................................................................................................................1

فصل 1 : تعریف DSL و ADSL وکاربردها ، و مزایا و معایب آنها

1- 1  اینترنت چیست ؟.............................................................................................................2

1-2   DSL چيست؟...................................................................................................................2

1-3  DSL چگونه کار ميکند ؟...................................................................................................3

1-4  ADSL چيست؟...............................................................................................................3

1-5   فنآوریADSL : ............................................................................................................4

1-6  ADSL چگونه کار میکند؟..............................................................................................6

1-7   تكنولوژي ADSL : .......................................................................................................6

1-8   اینترنت ADSL چیست ؟.............................................................................................7

1-9   موارد مورد نیاز برای اینترنت ADSL : ........................................................................7

1-10   مقایسه انواع  DSLها: ................................................................................................8

1-10-1   (Asymmetric DSL) ADSL: ........................................................................8

1-10-1-1   مزایای استفاده از سرویس ADSL : ..................................................................9

1-10-1-2    معایب خطوط ADSL: ...................................................................................10

1-10-2   Consumer Digital Subscriber Line) CDSL ) : ...................................11

1-10-3   High bit-rate DSL) HDSL): .......................................................................11

1-10-4   ISDN DSL) ISDL): .........................................................................................11

1-10-5   MultiMate Symmetric DSL) MSDSL  ) : .............................................12

1-10-6   Rate Adaptive) RADSL   ) : .......................................................................12

1-10-7   Symmetric DSL) SDSL  ) : .........................................................................12

1-10-8   UDSL  : .................................................................................................................12

1-10-9   Very high bit-rate) VDSL  ) : .....................................................................12

1-10-10   Voice-over DSL) VODSL  ) : ..................................................................13

 

فصل 2: نحوه نصب انواع مودم ADSL

2-1   نحوه نصب مودم ADSL : ...........................................................................................14

2-2   راهنمای عیب یابی و پشتیبانی خدمات  ADSL: ..........................................................14

2-3   چراغ لينک (Link) یا وضعیت (Status) مودم چشمک زن است (چراغ Link یا Status خاموش است (  ؟؟؟..............................................................................................................................15

2-4   چراغ link مودم شما هنگامي که با تلفن صحبت مي‌کنيد، ثابت است ولي به محض قطع شدن تماس لينک شما چشمک زن مي‌شود (status) خاموش مي شود ؟؟..................................................15

2-5   نحوه اتصال مودم ADSL به کامپيوتر چگونه است؟........................................................16

2-6   تنظيمات مربوط به مودم به چه صورت است؟................................................................16

2-7   تنظيم pppoe روي سيستم عامل ويندوز XP چگونه است؟............................................17

2-8   (Splitter) اسپليتر چيست و چرا بايد از آن استفاده کرد؟...............................................22

2-9   تاثيرات نويز روي سرويس ADSL 2+ چگونه است؟......................................................23

2-10   علل قطعي‌هاي مکرر اينترنت ADSL چيست؟...............................................................23

2-11   اختلالات تلفن بر روي ADSL به چه دليل است؟.........................................................24

2-12   مودم connect است اما هيچ گونه send/receive انجام نمي‌شود؟؟........................25

2-13   روش نصب انواع مودم ADSL : ...............................................................................26

2-13-1   روش نصب مودم D-Link DSL200 : .............................................................26

2-13-2    طریقه نصب مودم D-Link 200t : ....................................................................27

2-13-3   طریقه نصب مودم justec usb modem  : ....................................................27

2-13-4   طریقه نصب مودم های Planet 3400 & 4400 : ............................................29

2-13-5   طریقه نصب مودم Planet 3410A : .................................................................30

2-13-6   طریقه نصب مودم D-Link 302-322-502-522 : .........................................32

2-13-7   طریقه نصب مودم Planet 2110 : ......................................................................33

2-13-8   طریقه نصب مودم TP-Link ADSL2+ Router : ..........................................34

 

فصل 3 : توپولوژی شبکه و انواع شبکه های کامپیوتری

3-1   شبکه چیست ؟............................................................................................................35

3-2   اهداف شبکه : ............................................................................................................35

3-3    تقسیم بندی شبکه ها از لحاظ مقیاس جغرافیایی : ....................................................36

3-3-1   LAN شبکه محلی: ................................................................................................36

3-3-2   WAN شبکه بندی وسیع: ......................................................................................36

3-3-3   MAN شبکه شهری: ..............................................................................................36

3-4   سه نوع اصلی شبکه ها عبارتند از: ...............................................................................36

3-4-1    شبکه محلی ( LAN ) : .......................................................................................36

3-4-2   شبکه وابسته به پایتخت(MAN) : .........................................................................37

3-4-3   شبکه گسترده(WAN) : .......................................................................................37

3-5    فواید نصب یک شبکه مدرسه : .................................................................................38

3-5-1   سرعت : ...............................................................................................................38

3-5-2   هزینه ها : ..............................................................................................................38

3-5-3   امنیت: ..................................................................................................................38

3-5-4   مدیریت متمرکز نرم افزار: ....................................................................................38

3-5-5   اشتراک منابع: .......................................................................................................39

3-5-6   پست الکترونیکی: ..................................................................................................39

3-5-7   دسترسی آسان: ......................................................................................................39

3-5-8   کار گروهی: ...........................................................................................................39

3-6   معایب و اشکالات نصب یک شبکه مدرسه: ...............................................................40

3-6-1   پرهزینه بودن نصب: ...............................................................................................40

3-6-2   نیازهای زمان اجرا: .................................................................................................40

3-6-3   امکان خرابی فایل سرور: .......................................................................................40

3-6-4   امکان قطع شدن کابل ها : ......................................................................................40

3-7   توپولوژی شبکه چیست ؟ (انواع شبکه و مدل های آن ) ..............................................41

3-8   تاریخچه شبکه: ............................................................................................................41

3-9   مزایای شبکه: ..................................................................................................................42

3-10   اصطلاحات شبکه های کامپیوتری: .............................................................................42

3-10-1   ) DTE (Data Terminal Equipment: .................................................42

3-10-)   2 DCE (Data Communication Equipment: .................................42

3-10-)   3 B.W (Band width: ..................................................................................43

3-10- Noise   4: ..............................................................................................................43

3-10-5   Bps: ....................................................................................................................43

3-10-6   Network: .........................................................................................................43

3-10-7   Share: ...............................................................................................................43

3-10-8   Time Sharing: .............................................................................................43

3-10-9   ) LAN (Local area network: ................................................................43

3-10-10   ) MAN (Metropolitan area network: ...........................................43

3-10-11   ) WAN (Wide area network: ............................................................43

3-10-12   Node: .............................................................................................................43

3-10-13   Server: ..........................................................................................................43

3-10-14    Client: ...........................................................................................................43

3-10-15   Peer – to – Peer: ....................................................................................43

3-10-16   Server – Based: .......................................................................................43

3-10-17   Topology: .....................................................................................................43

3-10-18   BUS: .................................................................................................................43

3-10-19   Ring: .................................................................................................................43

3-10-20   STAR: .............................................................................................................44

3-10-21   Collision: .....................................................................................................44

3-10-22   NIC: ..................................................................................................................44

3-10-23   Coaxial: .........................................................................................................44

3-10-24   ) TP (Twisted Pair: ...............................................................................44

3-10-25   Fiber Optic: ................................................................................................44

3-10-26   Thinnet: .......................................................................................................44

3-10-27   Thiknet: ........................................................................................................44

3-10-28   ) UTP (Unshielded T.P: ......................................................................44

3-10-29   ) STP (Shielded T.P: ...........................................................................44

3-10-30   Rack: ...............................................................................................................44

3-10-31   Patch panel: ...............................................................................................44

3-10-31     RJ-45: ...........................................................................................................44

3-10-32   IRQ: ...................................................................................................................44

3-10-33   Base I/O Port: ...........................................................................................44

3-10-34   Base Memory: ..............................................................................................44

3-10-35   Boot ROM: .......................................................................................................44

3-10-36   Wireless: ............................................................................................................44

3-10-37   ) WLAN (Wireless LAN: ...........................................................................45

3-10-38   ) AP (Access Point: ....................................................................................45

3-10-39   Cell: ........................................................................................................................45

3-10-40   Protocol: ............................................................................................................45

3-10-41   OSI: ........................................................................................................................45

3-10-42   پروژه ۸۰۲ : ...............................................................................................................45

3-10-43   CSMA/CD: ............................................................................................................45

3-10-44   Token Ring: ........................................................................................................45

3-10-45   MAU: .........................................................................................................................45

3-10-46   Novell Netware‌: ................................................................................................45

3-10-47   UNIX: .......................................................................................................................45

3-10-48   Windows NT Server & Windows 2000 Advanced Server: ...............................45

3-10-49   Search Engine: ...................................................................................................45

3-10-50   معماری شبکه : .............................................................................................................45

3-11   انواع شبکه از نظر جغرافیایی : ...............................................................................................46

3-11-1   Local Area Network یا LAN: .............................................................................46

3-11-1-1   ویژگی های آنها : ........................................................................................................46

3-11-2   Metropolitan Area Network یا MAN: ...........................................................46

3-11-3   Areas Network Wide  یا  WAN: ......................................................................46

3-12   عناصر کلی یک شبکه: ............................................................................................................47

3-12-1    DTE : ............................................................................................................................47

3-12-2   کانال انتقال : .................................................................................................................47

3-12-3   DCE: ..........................................................................................................................47

3-13   پهنای باند و نویز و سرعت انتقال داده ها در شبکه : .........................................................47

3-14   ریخت شناسی شبکه  Net work  Topology : .........................................................48

3-14-1   توپولوژی ستاره ای Star : ..........................................................................................48

3-14-2   توپولوژی حلقوی Ring  : ...........................................................................................48

3-14-3   توپولوژی اتوبوسی BUS : ..........................................................................................49

3-14-4   توپولوژی توری Mesh : .............................................................................................49

3-14-5   توپولوژی درختی  Tree  : ..........................................................................................50

3-14-6   توپولوژی ترکیبی  Hybrid : .......................................................................................50

3-15   انواع كابل در شبكه های كامپیوتری  : ................................................................................50

3-16   پیاده سازی تكنولوژی های جدید شبكه : ...........................................................................52

3-17   كابل های: (UTP) Unshielded Twisted Pair..........................................................53

3-18   مشخصه های كابل UTP: ....................................................................................................53

3-19   توضیحات : ..........................................................................................................................54

 

 

 

 

فصل 4 : Wireless چیست؟

4-1   Wireless چيست؟..........................................................................................................55

4-2   انواع شبکه های بی سیم: ..................................................................................................55

4-2-1   شبکه های infrastructure-based : ..................................................................55

4-2-2   Wireless LANS: ...................................................................................................55

4-2-3    شبکه های Ad hoc: ..................................................................................................55

4-3   تقسیم بندی شبکه های بی سیم Ad hoc : ......................................................................56

4-3-1   Smart sensor Networks : ..............................................................................56

4-3-2   Mobile ad hoc networks (MANET) : ........................................................56

4-3-3   شبکه Mobile ad hoc  (MANET ) : ...................................................................56

4-4   معایب و محدودیت های موجود در این شبکه ها: ..............................................................57

4-5   مزایا و کاربرد های شبکه Mobile ad hoc : .................................................................57

4-6   فوايد تکنولوژى Wireless : .............................................................................................58

4-7   سيستم هاى Wireless : ....................................................................................................59

4-7-1   سيستم Wireless ثابت : ...............................................................................................59

4-7-2   سيستم Wireless قابل حمل : .......................................................................................59

4-7-3   سيستم Wireless مادون قرمز : .....................................................................................59

4-8   آينده Wireless : ................................................................................................................60

4-9   شبكه های بی سیم : .............................................................................................................60

4-10   تشریح مقدماتی شبكه های بی سیم و كابلی : ...................................................................61

4-11   عوامل مقایسه : .................................................................................................................62

4-11-1   نصب و راه اندازی : ....................................................................................................62

4-11-2   هزینه : ..........................................................................................................................63

4-11-3   قابلیت اطمینان : ...........................................................................................................63

4-11-4   كارائی : ........................................................................................................................63

4-11-5   امنیت : ..........................................................................................................................64

 

 

 

فصل 5 : کارتریج چیست؟      Platform چیست؟     UPS چیست؟

5-1   کارتریج چیست ؟ ................................................................................................................65

5-2   چگونه کارتريج پرينترهاي Inkjet را نگهداري کنيم : ........................................................65

5-3   پلتفرم PLATFORM چیست؟..........................................................................................68

5-4   UPS چیست؟؟؟..................................................................................................................71

 

 

 

فصل 6 : آموزش تصویری نصب ویندوز 7 وXP و Vista و مقایسه عکلکرد آنها با یکدیگر

 

6-1   آموزش تصویری نصب ویندوز 7 : ..................................................................................73

6-2   روش نصب Windows 7: ............................................................................................73

6-3   تعیین روش نصب Windows 7: ...................................................................................79

6-4   تعیین پارتیشن : ...............................................................................................................80

6-5   تعیین کد کاربری : ...........................................................................................................84

6-6   تنظیم زمان : .....................................................................................................................87

6-7   نصب Driver سخت افزار : ............................................................................................89

6-8   آموزش تصویری نصب ویندوز XP: ...................................................................................99

6-9   نكات مهم : ...........................................................................................................................112

6-10   تفاوت های ویندوز7 با  XP: .............................................................................................113

6-10-1   ارتباط بهتر با وسایل لمسی در ویندوز 7: ......................................................................113

6-10-2   دسترسی و نگاه سریع: ....................................................................................................113

6-10-3   نوار وظیفه جدید: ...........................................................................................................113

6-10-4   بازیها: ..............................................................................................................................114

6-10-5   بخش جذاب Media: ...................................................................................................114

6-10-6   ویرایش Net Book: ....................................................................................................115

6-10-7   اجرا، یاری و مساعدت ویندوز 7: .................................................................................115

6-10-8   سرعت بوت: .................................................................................................................115

6-11   فهرست عملکرد ویندوز7 : ................................................................................................116

6-12   کاربری هارد دیسک : ........................................................................................................117

6-13   سرعت: ...............................................................................................................................118

6-14   Cinebench R10: ..........................................................................................................118

6-15   پایایی: .................................................................................................................................120

6-16   سازگاری: ...........................................................................................................................121

6-17   عوامل آزارنده : ..................................................................................................................121

6-18   امنیت  : ..............................................................................................................................122

6-19   طراحی و عملیات : ............................................................................................................123

6-20   ویژگی ها : .........................................................................................................................123

6-21   مقایسه ویندوز 7، ویندوز XP، ویندوز Vista : ..............................................................125

6-22   فرق ویندوز 32 بیتی و 64 بیتی : ......................................................................................128

6-23   مزایای ویندوز 64 بیتی : ....................................................................................................128

6-24   معایب ویندوز 64 بیتی : ...................................................................................................129

6-25   آموزش گام به گام نصب ویندوز ويستا : ..........................................................................130

 

فصل 7 : EDGE چیست؟    مزایا و معایب اینترنت Dial Up  ،  ISP چیست؟     وب یا وب سایت چیست؟

7-1   Edge چیست؟......................................................................................................................135

7-2   طرز کار EDGE: ...................................................................................................................136

7-3   مزایای فناوری EDGE: .........................................................................................................136

7-4   مزایا و معایب Dialup ( قابل توجه کسانی که ازDIAL upمتنفرند) : .............................136

7-5   مزیت‌های Dialup : ............................................................................................................137

7-6   معايب Dialup : ..................................................................................................................137

7-7  ISP چيست؟..........................................................................................................................138

7-8   وب (Web) یا وب سایت ( website ) چیست؟.............................................................138

 

فصل 8 : تعریف پروتکل و انواع پروتکل ها

8-1   پروتکل وب و دیگر پروتکلها : ............................................................................................139

8-1-1   HTTP-Hyper Text Transmission Protocol : .........................................140

8-1-2   FTP-File Transmission Protocol: ...............................................................140

8-1-3   Telnet : ......................................................................................................................140

8-2   آدرس های اینترنتی از سه بخش مختلف تشکیل می شوند: ................................................140

8-3   پروتکل: ...............................................................................................................................141

8-4   عمومی ترین پروتکل ها عبارتند از: ....................................................................................141

8-4-1   Ethernet : .................................................................................................................141

8-4-2   Fast Ethernet __ اترنت سریع : ...........................................................................142

8-4-3  Gigabit  Ethernet : ...............................................................................................142

8-4-4   Local Talk : ..............................................................................................................143

8-4-5   Token Ring (حلقه ی علامت) : .............................................................................143

8-4-6   Fiber Distributed Data Interface ) ( : FDDI........................................143

8-4-7   Asynchronous Transfer Mode)  ATM ( : ..............................................144

8-5   پروتکل های مسیر یابی (Routing Protocols) : ........................................................144

8-5-1   تقسیم بندی اول : ...........................................................................................................145

8-5-2   تقسیم بندی دوم: ............................................................................................................145

8-6   توضیحات در مورد پروتکل های تقسیم بندی اول : ..........................................................145

8-6-1   Table driven Pro active : ..............................................................................145

8-6-1-1    DSDV : .................................................................................................................146

8-6-1-2      WRP: ...................................................................................................................146

8-6-1-3     CSGR: .................................................................................................................146

8-6-1-4     معایب : ..................................................................................................................147

8-6-1-5     STAR: .................................................................................................................147

8-6-2   On demand Reactive : ...................................................................................147

8-6-2-1       SSR: .................................................................................................................147

8-6-2-2     DRP: ..................................................................................................................147

8-6-2-3      DSR: .................................................................................................................147

8-6-2-4       TORA: .............................................................................................................148

8-6-2-5     AODV: ..............................................................................................................148

8-6-2-6     RDMAR: ..........................................................................................................148

8-6-3   )        Hybrid (Pro-active / Reactive : ...................................................148

8-6-3-1     ZRP: ..................................................................................................................149