تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

مطالعه وبررسی بانکهای خازنی واصلاح ضریب قدرت

مطالعه وبررسی بانکهای خازنی

قیمت
27,000 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 540 بار
ایجاد شده توسط: mahsa90 (admin -)

چکیده

مقدمه. ‌ل

فصل اول: اصول طراحي بانك‌هاي خازني

مقدمه. 2

1-1- محاسبة ظرفيت مورد نياز. 3

1-1-1- تعيين ظرفيت پلة اول و آرايش پله‌ها 3

1-1-2- آرايش پله‌ها 3

1-1-3- گزينش تجهيزات جانبي خازن.. 4

فصل دوم: طراحي عملیاتی بانكهاي خازني

2-1- عوامل مؤثر در طراحي.. 7

2-1-1- شرايط محيطي.. 7

2-1-2- شرايط الكتريكي.. 7

2-2- مقدار خازن مورد نياز و محلهاي مناسب براي خازن گذاري.. 7

2-2-1- محاسبه مقدار خازن مورد نياز. 7

2-2-2- محلهاي خازن گذاري.. 9

2-3- روشهاي اصلاح ضريب قدرت... 9

2-3-2- جبرانسازي مختلط... 10

2-4- جبران سازي مستقل بارهاي مختلف.... 10

2-4-1- موتورها 10

2-4-2- ترانسفورمرها 11

2-5- تعيين آرايش بانك خازني اتوماتيك..... 12

2-6- محاسبه اقتصادي نصب خازن اصلاح ضريب قدرت... 13

2-7- انواع بانكهاي خازني و تجهيزات آنها 15

2-7-1- انواع بانكهاي خازني.. 15

2-7-1-1- بانكهاي خازني ايستاده. 16

2-7-1-2- بانكهاي خازني با اسكلت فلزي باز. 16

2-8- تجهيزات بانكهاي خازني.. 16

2-8-1- خازن.. 16

2-8-2- كنتاكتور. 16

2-8-3- فيوز و پايه فيوز. 16

2-9- انتخاب كابل و شينه‌هاي ارتباطي.. 17

2-9-1- رگولاتور. 17

2-10- رآكتور (سلف). 18

2-10-1- راكتورهاي محدودكننده جريان هجومي.. 18

2-10-2- راكتورهاي حفاظت در برابر جريانهاي هارمونيكي.. 18

2-10-3- راكتورهاي فيلتر. 18

2-10-4- راكتورهاي تخليه سريع.. 18

2-11- انواع حفاظت در بانكهاي خازني.. 19

2-11-1- حفاظت در بانكهاي خازني فشار ضعيف: 19

2-11-2- حفاظت بانكهاي خازني فشار متوسط... 19

فصل سوم:طراحي بانك‌هاي خازني در شبكه‌هاي داراي هارمونيك

3-1- مقدمه. 21

3-2- هارمونيك چيست؟. 21

3-3- هارمونيك‌ها كجا به وجود مي‌آيند؟. 22

3-4- هارمونيك‌ها تا قبل از نصب خازن.. 23

3-5- اثر بانك خازني بر دامنة هارمونيك‌ها 24

3-6- ولتاژ و جريان بانك خازني بدون فيلتر. 25

3-7- خازن‌هاي تولیدی با مشخصات... 26

3-8- آيا در آينده سسيتم الكترونيك قدرت بزرگي در شبكه نصب خواهد گرديد؟. 26

3-9- طراحي بانك خازني براي شبكه هارمونيكي.. 27

3-10- يك بانك خازني با فيلتر چگونه كار مي‌كند؟. 28

3-11- بررسی تخصصي : مقابله با هارمونيك‌ها 30

3-12- اصول كار فيلترهاي هارمونيك..... 30

3-13- اهميت تأسيسات الكتريكي.. 31

3-14- جداسازي سيم زمين مدار از سيم زمين حفاظتي.. 31

3-14-1- يك مثال عملي.. 32

 

فصل چهارم:راهنماي اصلاح ضريب توان

4-1- مقدمه. 34

4-2- اصول: 35

4-3- توان اكتيو. 35

4-4- توان اكتيو و راكتيو. 36

4-5- چرا جبران‌سازي؟. 38

4-5-1- مزاياي خازن‌گذاري.. 39

4-6- جبران‌سازي انفرادي.. 39

4-7- جبران‌سازي گروهي.. 40

4-8- جبران‌سازي مركزي.. 41

4-9- جبران‌سازي مخلوط... 42

4-10- تعرفه‌هاي جريان.. 43

4-11- تخمين كلي.. 43

4-12- تهيه ليست از مصرف‌كنندگان.. 44

4-13- محاسبة توان خازن مورد نياز به وسيله اندازه‌گيري.. 44

4-13-1- اندازه‌گيري شدت جريان و ضريب توان.. 44

4-13-2- اندازه‌گيري به وسيله ثبات اكتيو و راكتيو. 45

4-13-3- اندازه‌گيري از طريق خواندن كنتور. 45

4-13-4- محاسبه از طريق فيش برق.. 47

4-14- تعرفه‌هاي قيمت انرژي.. 48

4-15- تعرفه‌هاي ميزان تقاضاي انرژي.. 48

4-16- جبران سازي انفرادي لامپ‌هاي تخليه‌اي.. 49

4-17- جبران‌سازي گروهي لامپ‌هاي تخليه‌اي.. 51

4-18- جبران‌سازي تكي ترانسفورماتورها 51

4-19- جبران‌سازي انفرادي موتورها 52

4-20- جبران‌سازي انفرادي موتورها 54

4-21- جبران‌سازي انفرادي آسانسورها و بالابرها 54

4-22- كليدهاي ستاره مثلت... 55

4-23- تركيب كنتاكتور ستاره مثلث... 56

4-24- تجهيزات تنظيم توان راكتيو. 57

4-25- خازن‌هاي قدرت... 58

4-26- ظرفيت جريان.. 59

4-27- رفتار ايمن در پايان طول عمر. 60

4-28- رگولاتور توان راكتيو. 61

4-29- جزئيات بيشتر مشخصات توان.. 61

4-30- راه اندازي و سرويس.... 63

4-31- ترانس جريان.. 64

4-32- مصرف دروني كابل‌هاي ترانس.... 65

4-32- فيوزها و كابل‌ها 66

4-33- راهنماي جدول: 70

4-34- نوع حفاظت... 70

4-35- فرمول‌هاي محاسبه براي خازن.. 71

4-36- ضريب توان و محاسبه. 71

فصل پنجم: حفاظت از محيط زيست با استفاده از سيستم‌هاي اصلاح ضريب توان

5-1- مقدمه. 73

5-2- كنوانسيون تغييرات محيط زيست... 74

5-3- اعضاي حاضر در كنوانسيون تغييرات محيط زيست... 74

5-3-1- پروتكل كيوتو. 74

5-4- هدف‌هاي حفاظت از محيط زيست پروتكل كيوتو و تقسيم مسووليت در اتحادية اروپا 75

5-5- برنامة ملي حفاظت از محيط زيست آلمان.. 75

5-6- طرح ملي خازن‌گذاري در شبكه‌هاي فشار ضعيف ايران.. 76

5-7- توافق‌نامة جلوگيري از تغيير در محيط زيست... 77

5-8- حفاظت از محيط زيست با استفاده از اصلاح ضريب توان.. 77

5-9- مفاهيم ذكر شده در Grid Code سال 2000. 77

5-9-1- مفهوم اصلاح ضريب توان.. 78

5-9-2- اثرات توان راكتيو. 78

5-9-3- اصلاح ضريب توان.. 79

5-10- فوايد اقتصادي اصلاح ضريب توان.. 80

5-10-1- صرفه‌جويي در هزينه‌هاي انرژي راكتيو. 80

5-10-2- صرفه‌جويي‌هاي جنبي در اثر كاهش اتلاف توان اكتيو. 80

5-11- بخشي از قبض برق ساليانه. 80

5-12- تحليل تلفات و هزينه‌ها 80

5-13- كاهش اتلاف توان اكتيو با استفاده از اصلاح ضريب توان.. 81

5-13-1- وضعيت موجود و برنامة توسعه در آلمان.. 81

5-13-2- تلفات شبكه در آلمان.. 82

5-13-3- تلفات شبکه وابسته به جریان.. 82

5-14- اصلاح ضريب توان باعث كاهش تلفات شبكة آلمان شده است... 83

5-15-كاهش اتلاف توان اكتيو با استفاده از اصلاح ضريب توان: 84

5-15-1- وضعيت موجود و برنامة توسعه در ايران.. 84

5-16- حفاظت از محيط زيست با استفاده از اصلاح ضريب توان.. 85

5-16-1- وضعيت موجود و برنامة توسعه در آلمان.. 85

5-17- اصلاح ضريب توان هنوز پتانسيل زيادي در حفاظت از محيط زيست دارد. 86

5-18- مقايسة ميزان كاهش انتشار دي اكسيد كربن با ديگر تدابير حفاظتي.. 86

5-19- وضعيت موجود و برنامة توسعه در ايران.. 87

5-19-1- اثرات اقتصادي.. 88

5-20- افق‌هاي آينده. 88

5-20-1- وضعيت موجود در آلمان.. 88

5-20-2- استفادة كامل از پتانسيل موجود در آلمان.. 89

5-20-3- روش‌هاي ديگر در آلمان.. 89

5-21- آيندة طرح خازن‌گذاري در ايران و اولويت‌هاي ادامة آن.. 89

ضميمه

تلفات وابسته به جريان در شبكه آلمان در سال 1999. 91

متوسط ضريب توان در شبكة آلمان در سال 1999. 92

تلفات داخلي سيستم‌هاي اصلاح ضريب توان و كابل‌هاي متصل كننده. 93

اصلاح ضريب توان و تلفات شبكه. 93

نتیجه گیری.. 94

مراجع. 95