تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

آزمایش پیچش در مقاطع جدار نازک

3,000 تومان
توسط mahsa90 (amin -----------)
در تاریخ : 2 آبان 1395 - 7:52 ب.ظ
گروه : آزمایشات » مکانیک

فهرست ----------------------------------------    1

                     چکیده ----------------------------------------     2

                     مقدمه ----------------------------------------     3

                     شرح دستگاه -----------------------------------     4

                     تئوری آزمایش ---------------------------------     5
                     نحوه انجام آزمایش ------------------------------    9

                     محاسبات و نتایج -------------------------------   10

                     شکل دستگاه ---------------------------------     13

                    منابع و مآخذ----------------------------------     14