تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان

معدن(استخراج)

قیمت
30,000 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 382 بار
ایجاد شده توسط: mahsa90 (amin -----------)

چکيده 1

مقدمه. 2

فصل اول.. 3

منشأ،خصوصيات و اهميت اقتصادی طلا.. 3

1-1- اهميت اقتصادي طلا.. 4

2-1-1- کيمياگري جديد. 4

2-1- تاريخچه. 8

3-1- كاني شناسي طلا.. 8

1-3-1- كاني هاي اصلي طلا.. 9

2-3-1- كاني هاي فرعي طلا.. 11

3-3-1- اکسيدهاي طلا.. 11

4-1- خواص فيزيكي 12

1-4-1- خواص فيزيكي طلا.. 12

5-1-خواص شيميايي                           13

6-1- ذخاير طلا و همراهان آن.. 14

7-1- منشا طلا.. 16

1-7-1- چگونگي پيدايش پلاسر طلا.. 18

2-7-1- كانسارهاي ماسيو سولفيد. 19

3-7-1- كانسارهاي مس پورفيري طلا دار 19

4-7-1- چگونگي تشكيل كانسارهاي طلاي اپي ترمال.. 21

5-7-1-انواع كانسارهاي طلاي اپي ترمال.. 22

8-1- كانسارهاي طلا.. 22

1-8-1- كانسارهاي طلاي پركامبرين.. 23

2-8-1- عيار و ميزان ذخيره كانسارهاي طلاي پركامبرين.. 24

3-8-1- كانسارهاي طلاي فانروزوئيك... 24

4-8-1- عيار و ميزان ذخيره كانسارهاي طلاي فانروزوئيك... 25

9-1- ژئو شيمي طلا.. 25

فصل دوم. 27

فعاليتهای اکتشافی و استخراجی در بعضی نقاط کشور 27

1-2- حوزه فلززايي طلا – پلي متال ترود – چاه شيرين.. 28

2-2- حوزه فلززايي طلاي مزوترمال مهاباد – مريوان.. 28

3-2- حوزه فلززايي طلا – آرسنيك – جيوه – آنتيموان قروه – تكاب.. 28

4-2- حوزه فلززايي مس، طلا، سرب و روي انارك – خور 28

5-2- حوزه فلززايي كاشمر – تربت حيدريه. 29

6-2- حوزه فلز زايي كرمان – زريگان.. 29

7-2- حوزه فلززايي طلا، ‌تنگستن، پلي متال بينالود. 29

8-2- حوزه فلززايي كروميت، مس توده اي و منگنز(در زون درزه سيستان( 29

9-2- حوزه فلززايي مس و طلاي ده سلم – خوسف... 30

10-2- حوزه فلززايي طلا، آنتيموان، پلي متال خاش – زاهدان.. 30

11-2- كارهاي اكتشافي قبلي انجام شده در منطقه موته عبارتنداز 32

12-2- كانسار ارغش.... 33

1-12-2- زمين شناسي.. 34

2-12-2- مطالعات قبلي انجام شده 37

3-12-2- مطالعات صورت گرفته 37

4-12-2- واحدهاي زمين شناسي کانسار شماره 3. 38

5-12-2- کانسار شماره 3 به شش زون تقسيم بندي شده است... 38

7-12-2- كليه كارهاي انجام شده 41

13-2- کانسار طرقبه. 42

14-2- كانسار طلاي كرويان(سقز) 42

1-14-2-  موقعيت جغرافيايي.. 42

2-14-2- زمين شناسي.. 43

3-14-2- فعاليتهاي اكتشافي انجام شده 43

15-2- منطقه زرمهر. 46

1-15-2-زمين شناسي.. 46

2-15-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده 47

2-16-2-زمين شناسي.. 50

3-16-2- عمليات اكتشافي انجام شده 52

4-16-2- پی‌گيري نمونه‌برداري سنگي 55

17-2- طلاي آستانه:                57

1-17-2-  موقعيت جغرافيايي............................................................................................................................................. 59

2-17-2- زمين شناسي: 57

3-17-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده: 58

18-2- منطقه کلاته تیمور: 59

1-18-2- موقعيت جغرافيايي: 59

2-18-2-زمين شناسي: 60

3-18-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده: 60

19-2- کانسار طلاي گلوگاه:       

       1-19-2-  موقعيت جغرافيايي: 61

2-19-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده: 62

3-19-2- آثار فعاليتهاي اکتشافي انجام شده: 63

4-19-2-  فعاليتهاي اکتشافي انجام شده: 63

5-19-2- فعاليت‌هاي صورت گرفته بعدي به قرار زير مي‌باشد: 64

20-2- کانسار قزل اوزن: 67

1-20-2- موقعيت جغرافيايي: 67

4-20-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده: 68

5-20-2- نتايج بدست آمده از مطالعات دفتري و صحرايي: 69

21-2- كانسار طلاي شرف آباد:            1-21-2- موقعيت جغرافيايي: 72

2-21-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده 74

22-2-  کانسار طلاي يوسف لو- صفي خانلو- نقدوز 75

1-22-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده 78

2-22-2- موقعيت جغرافيايي 78

4-22-2- مطالعات اکتشافي انجام شده 80

5-22-2- شرح فعاليت‌هاي اكتشافي صورت گرفته. 81

24-2- کانسار نبي جان:        

     1-24-2-  موقعيت جغرافيايي.. 84

2-24-2- زمين شناسي.. 85

3-24-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده 86

25-2- منطقه سياه کلان.. 87

1-25-2- موقعيت جغرافيايي.. 87

2-25-2- زمين شناسي.. 87

26-2- کانسار سرچشمه 89

1-26-2- موقعيت جغرافيايی.. 89

27-2- طلا در كانسار مس قلعه زري      

       1-27-2-  موقعيت جغرافيايي : 90

2-27-2- زمين شناسي: 91

28-2- كانسار طلاي خاروانا:       

     1-28-2- موقعيت جغرافيايي: 92

29-2- كانسار قلعه جوق:          

  1-29-2- موقعيت جغرافيايي: 92

2-29-2- زمين شناسي: 92

3-29-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده: 92

30-2- کانسار ضياءکوه (سياهکل):    

       1-30-2- موقعيت جغرافيايي: 92

2-30-2- زمين شناسي: 93

فصل سوم. 94

توليدات طلا در برخی معادن دنيا و نقش آن.. 94

در اقتصاد جهان.. 94

4-4- تهيه‌ نمونه‌ متوسط معدن.. 114

1-4-4- تعيين زون اکسيده 114

5-4- تعيين ذخيره معدن.. 115

6-4- تعيين ذخيره دقيق هر معدن مورد اکتشاف.. 116

1-6-4- حفر تونل‌هاي اکتشافي.. 116

5-5-4- حفرگمانه هاي اکتشافي مغزه گيري.. 119

2-6-4- حفر ترانشه هاي اکتشافي.. 122

7-4- دستگاهي مورد استفاده در امر اکتشاف‌طلا از رسوبات آبرفتي: 123

2-7-4- جعبه شن شويي(sluice box)   : 124

8-4- استخراج معادن طلا.. 124

1-8-4- روش استخراج روباز(openpite) : 125

2-8-4- روش استخراج زيرزميني(underground)  : 125

9-4- چگونگي عمل طلاشويي: 126

2-9-4- لاروب(The Dredge)  : 127

جمع بندي مطالب... 128

10-4- روش‌هاي كانه‌آرايي كانسنگ‌هاي طلا : 129

1-10-4- روش آمالگاسيون يا ملقمه سازي: 129

2-10-4-اصول روش ملقمه‌سازي.. 129

3-10-4- روش‌هاي ثقلي.. 130

11-4- جيگ:( Jig 130

1-11-4-اصول حركت دانه ها در جيگ... 131

12-4- مارپيچ همفري( humphrey, spiral ) 132

13-4- ميز لرزان( Shaking Table ) : 132

14-4- مخروط ريچارد:( Richard Cones 133

15-4- ميز راندليز( Rand Leases Table ) : 134

16-4- جداكننده ثقلي نلسون.. 134

17-4- اصول ليچينگ... 134

18-4- كوپلاسيون يا غالگذاري.. 136

19-4- واحد نيمه صنعتي ( پايلوت) 137

1-19-4- ظرفيت پايلوت: 138

20-4- عوامل موثردرحلاليت طلا       

    : 1-20-4-اثر غلظت سيانور 141

2-20-4- اثرPH محيط.. 141

3-20-4-اثر حرارت محيط.. 142

4-20-4- اثر اکسيژن.. 142

5-20-4- اثر نور و سطح.. 143

7-20-4-اثر مواد شيميايي استفاده شده در فلوتاسيون.. 144

21-4- عوامل مصرف کننده سيانور 144

1-21-4-کاني ها و ترکيبات مس 145

2-21-4- سولفورهاي آهن.. 145

3-22-4- کاني هاي تلور 147

1-23-4-روش پودر روي Merrill Crowe. 147

3-23-4- جداکردن کمپلکس سيانور-طلا از کربن.. 148

5-23-4- کربن فعال : 149

24-4- روش هاي فرآوري کانسنگ هاي مقاوم طلا.. 149

3-24-4-اکسيداسيون بيولوژيکي:(Biological Oxidation) 151

4-24-4- خردايش زياد (Ultra Fine Grinding) : 152

25-4- روش اندازه گيري طلا.. 152

2-25-4- روش اندازه گيري سيانور آزاد. 153

3-26-4- آزاد سازى مواد سمى 155

3-26-4- زهكشي اسيدي معادن.. 155

5-26-4- آبهاي مسموم 156

7-26-4- آلودگي آب‌ها توسط جيوه 156

8-26-4- اثرات معادن طلا بر روي هوا 157

2-27-4- كانادا 160

28-4- احياء و آبادسازي :(Reclamation. 160

فصل پنجم. 161

موقعيت طلای ايران در مقايسه با جهان و بررسی ذخاير و تجارت جهانی طلا.. 161

1-5- عيار طلا 162

3-1-5- روش کوپلاسيون.. 163

2-5- آزمايشگاه تجزيه و تعيين عيار طلا.. 164

3-5- تست تکنولوژي سنگ معدني طلا دار 165

4-5- نقش طلا در سيستم پولي 165

7-5- مقدمه اي در مورد توليد طلا.. 169

8-5- ارزيابي عوامل اقتصادي يك ذخيره طلا.. 173

9-5- ذخاير ارز و طلای ايران.. 173

10-5- ذخائر جهاني طلا.. 174

11-5- كشورهاي اصلي توليد كننده طلا           1-11-5- آفريقاي جنوبي.. 175

2-11-5- آمريكا 175

3-11-5-استراليا 176

4-11-5- كانادا 176

5-11-5- روسيه. 176

6-11-5- ازبكستان.. 178

7-11-5- اندونزي.. 178

12-5- قيمت طلا 179

14-5- بازار مبادلات بين المللی طلا.. 183

15-5- امکان سنجی توليد طلا در ايران.. 185

نتيجه گيری.. 186

منابع و مأخذ. 187

 

 

چکيده

در اين پروزه سعی شده است به بررسی کليه مطالب مربوط به طلا اعم از  خصوصيات و اهميت اقتصادی طلا در جهان،فعاليتهای اکتشافی و استخراجی انجام شده در برخی مناطق کشور،توليدات و نوسانات قيمت طلا در ايران وجهان،اقتصاد جهانی طلا،طريقه اکتشاف،استخراج و استحصال طلا،موقعيت طلای ايران در مقايسه با جهان،بررسی ذخاير و تجارت جهانی طلا و در نهايت امکان توليدطلا درايران پرداخته شده است.

از آنجا که کشور ما در خاورميانه از نظر ذخاير ارز و طلا در موقعيت بسيار ارزشمندی است اما با وجود اين در بسياری از مناطقی که وجود طلا در آنجا محرز شده است اما امکان استخراج و استحصال آن وجود ندارد.

زيرا عواملی اعم ازوجود شرايط نامناسب آب وهوائیدر محل،موقعيت جغرافيائی نا مناسب محل وجود ماده معدنی ،عدم وجود مکانيسم پيشرفته جهت استخراج درشرايط مختلف،پائين بودن عيار طلا،اقتصادی نبودن مراحل اکتشافی و در نهايت استخراجی و... امکان توليد طلا در ايران تنها به دو معدن منتهی می شود .

يکی طلای زرشوران است که از سال آينده باعيار 7.9توليد خواهد کرد که بسيار خوب است و ديگری طلای موته با عيار2.5 است که تنها از اين معدن است که طلا به صورت شمش تهيه می گردد.

البته در بعضی از نقاط کشور مانند شوش طلا از لجن های مس استحصال می شود

اميد است در آينده نزديک شرايط به گونه ای فراهم شود تا مناطقی که در آنجا طلا وجود دارد اما امکان استحصال آن نيست اين امکان،ممکن شده و چرخه اقتصادی کشور به کمک اين ماده معدنی ارزشمند و تعيين کننده در وضعيت کنونی کشور تحول نوينی ايجاد نمايد و علاوه بر نفت بتواند پشتوانه قدرتمند ديگری داشته باشد.

چرا که طلا  نقش تعيين کننده ای در اقتصاد ايفا می کند ومي‌توان طلا را به عنوان يك شاخص حساس نسبت به شرايط ملي و بين‌المللي معين از قبيل تورم و يا جنگ معرفي كرد.