تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل «منشور عملكرد» ، تكنيك «شبه تحليل پوششي داده ها» و «برنامه ريزي

کارشناسی ارشد - مدیریت صنعتی

قیمت
38,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 440 بار
ایجاد شده توسط: mahsa90 (amin -----------)

چكيده 1

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه. 2

مساله اصلي تحقيق.. 4

تشريح و بيان موضوع. 4

ضرورت انجام تحقيق.. 5

سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته. 6

اهداف اساسي تحقيق.. 6

روش تحقيق.. 6

روشهاي گردآوري اطلاعات... 7

قلمرو تحقيق.. 7

مكان تحقيق.. 7

جامعه آماري.. 7

نمونه آماري.. 7

محدوديتهاي تحقيق.. 7

تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي طرح.. 8

منشور عملكرد (Performance prism): 8

كارت امتيازدهي متوازن (Balance Scorecards): 8

مدل شبه تحليل پوششي داده ها (DEA-like Model for Multi-Component): 8

سيستم، چارچوب، مدل ( System , Framework , Model): 8

سازماندهي تحقيق و چگونگي ارتباط مباحث... 8

فصل دوم:ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

مقدمه. 11

تاريخچه و تعاريف... 12

تعريف ارزيابي عملكرد. 12

دلايل ارزيابي و مديريت عملكرد (Martin , 2002) 12

چگونگي ارزيابي عملكرد. 12

ABC (1987) 14

مدل سينك و تاتل  (1989) 14

ماتريس عملكرد (1989) 16

مدل نتايج و تعيين كننده ها  (1991) 17

هرم عملكرد (1991) 17

BSC (1992) 19

فرايندهاي كسب و كار (1996) 21

مدل تعالي سازمان.. 22

تحليل ذي نفعان (2001) 23

چارچوب مدوري و استيپل (2000) 25

فرايند ويسنر و فاست (1991) 28

راهنماييهاي انتخاب شاخص ها 28

 از اهداف استراتژيك پشتيباني نمايد: 32

 متوازن باشد: 33

 در مقابل بهينه سازي بخشي بايستد: 33

 تعداد شاخص هاي عملكرد آن محدود باشد: 33

 دسترسي به آن آسان باشد: 33

 شامل شاخص هاي عملكرد جامع باشد: 33

مدل منشور عملكرد. 35

آغاز با ذي نفعان بجاي استراتژي ها 36

مقدمه. 41

تاريخچه تحليل پوششي داده‌ها 42

تعريف تحليل پوششي داده‌ها 44

ويژگيها و قابليتهاي كاربردي مدلهاي تحليل پوششي داده‌ها (Norman, 1998) 45

 ارزيابي همزمان عوامل و نهاده‌هاي مؤثر بر عملكرد بنگاه: 45

 گرايش مرزي: 45

 انعكاس بهترين حالت عملكرد بجاي مطلوبترين وضعيت: 46

 ارزيابي واقع گرايانه: 46

 عدم نياز به اوزان از قبل تعيين شده: 46

 خاصيت جبراني بودن: 46

 استاندارد سازي: 46

 رتبه‌بندي بنگاهها: 46

 تعيين نوع بازدهي نسبت به مقياس: 46

 تحليل حساسيت نهاده‌ها و ستاده‌ها: 46

محدوديت‌ها و مسائل خاص در مورد رويكرد DEA (1998 Coelli,) 47

مدل اصلي CCR ـ نهاده‌گرا 47

تعريف كارايي در مدل CCR – نهاده‌گرا 49

مدل پوششي  CCR( مدل ثانويه) 49

مدل BCC-نهاده گرا 51

مدلهاي ديگر DEA: 52

مدل جمعي.. 52

مدل تراكم.. 53

رتبه‌بندي عملكرد در DEA با كارايي متقاطع.. 55

مدل رتبه‌بندي كامل «آندرسون ـ پيترسون». 56

الگوبرداري با استفاده از DEA... 58

تحليل پوششي داده‌ها و برنامه‌ريزي آرماني.. 58

مدل شبه DEA چند بخشي (Amirteimoori, 2005) 61

مقدمه. 66

كارت امتيازدهي متوازن.. 67

منشور عملكرد. 68

ارزيابي عملكرد شركت DHL.. 68

سازمان London Youth.. 70

ارزيابي سازمانهاي سنتي و الكترونيكي.. 71

رضايت ذي نفعان.. 71

استراتژي ها 71

فرايندها 72

توانمنديها 72

كمكهاي ذي نفعان.. 72

شركت House of fraser. 72

تلفيق مدلهاي ارزيابي عملكرد و DEA... 73

مدل EFQM و DEA... 73

مدل BSC و DEA... 74

فصل سوم:الگوی مفهومی و متدولوژی تحقیق

مقدمه. 77

سيماي صنعت گاز ايران.. 79

انتخاب شاخص هاي عملكرد. 79

مدل شماتيك و رياضي تحقيق.. 89

مدل رياضي.. 91

مدل اصلي.. 92

مدل برنامه ريزي چند هدفه. 92

فصل چهارم:جمع آوری داده ها و حل مدل

مقدمه. 95

روش جمع آوري اطلاعات... 97

داده هاي عددي ساخت مدل.. 97

مدل عددي ارزيابي مناطق عمليات انتقال گاز 128

توضيحات... 128

افزايش تفكيك پذيري نتايج.. 136

كارايي متقاطع مسئله. 138

كاستيهاي كارايي متقاطع.. 139

مدل DEA/AHP.. 140

الگوريتم حل مدل شبه تحليل پوششي داده ها با كمك AHP.. 141

كاهش تعداد متغيرها 143

متوازن كردن داده ها 145

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها

مقدمه. 157

نتايج حاصل از چارچوب منشور عملكرد. 159

نتايج حاصل از مدل كمي.. 159

پيشنهادهاي حاصل از تحقيق.. 165

پيشنهاد تحقيقات آتي.. 166

منابع.. 167

             " برای مشاهده فهرست کامل فایل دمو را دانلود کنید."