تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

برنامه ریزی درسی پیش دبستان و دوره ی ابتدایی

مربی پیش دبستانی

قیمت
6,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 217 بار
ایجاد شده توسط: mahsa90 (amin -----------)

چكيده 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- معنی ومفهوم برنامه ریزی درسی.. 2

1-3- برنامه ریزی کودکان  پیش دبستانی.. 4

1-4- اساسنامه دوره پیش دبستانی.. 5

1-5- برنامه ها و تجهیزات مراکز پیش دبستانی.. 6

1-6- مدل های اساسی برنامه ریزی.. 7

1-7- نقش آموزش پیش دبستانی.. 7

1-8- ویژگی های مربی پیش دبستانی.. 7

1-9- برنامه ریزی درسی مدارس ابتدایی.. 8

1-9- تعريف آموزش و پرورش دوره ابتدايي.. 9

1-10- اهميت آموزش ابتدايي.. 9

1-11- اهداف آموزش و پرورش ابتدايي.. 10

1-12- ویژگیهای دانش آموزان دوره ابتدایی.. 11

1-13- روشهای تدریس در دوره ابتدایی.. 12

1-13-1- روش سخنراني.. 13

1-13-2- روش نمايشي.. 13

1-13-3- روش ايفاي نقش.... 13

1-13-4- روش اکتشافي يا يادگيري اکتشافي.. 13

1-13-5- روش پرسش و پاسخ.. 14

1-13-6- استفاده از روشهاي سمعي– بصري.. 14

1-14- روشهای ارزشیابی درمقطع ابتدایی.. 14

1-15- موارد مهم درارزشیابی مقطع ابتدایی.. 15

1-15- نتیجه گیری.. 16

1-16- پيشنهادها 16

منابع.. 17

 

چكيده

مشاركت معلمان در فرايند برنامه‏ريزي درسي و تصميمات مرتبط بدان، از زمان تخصصي شدن قلمرو برنامه‏ريزي درسي مطرح بوده‏است ولي دامنه مشاركت آنان در نظام‏هاي برنامه‏ريزي درسي متفاوت و متنوع است.  نظريه پردازي در حوزه برنامه‏ريزي درسي و تعيين سهم عوامل و عناصر گوناگون در تصميم‏گيري از يك طرف نيازمند آشنايي با فرايند تصميم‏گيري است و از طرف ديگر مستلزم اعتقاد و باور به مشاركت است.  باور به مشاركت معلمان تا آنجا پيش مي‏رود كه موفقيت و شكست بهترين و يا ضعيف‏ترين برنامه درسي طراحي شده را در گروه كيفيت طراحي و اجرا از جانب معلم مي‏داند.

واژه هاي كليدي: مشاركت معلمان، تصميم‏گيري، برنامه‏ريزي درسي