تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

اختلافات فرهنگی، عاملی تأثير گذار بر ترجيحات محيطی دانشجویان نسبت به فضای خوابگاه

5,000 تومان
توسط mbahramsa (منصور بهرام سا)
در تاریخ : 27 دی 1396 - 9:03 ب.ظ
گروه : مقاله و تحقیق تخصصی » دسته موقت

تگ ها : #پروژه , #پروژه عمرانی , #مقاله عالی وزیبا , #عمران , #معماری , #پروپوزال , #کارآموزی عمران , #گزارش کارآموزی عمران , #شهرسازی , #نقشه کشی معماری، , #معماری

اختلافات فرهنگی، عاملی تأثير گذار بر ترجيحات محيطی دانشجویان نسبت به فضای خوابگاه (نمونه موردی: ایران و قبرس)

چکيده

با توجه به افزایش روزافزون مهاجرت دانشجویان براي ادامه تحصيل و حجم دانشجویاني که از خوابگاههاا اساففاد مايکننا، خوابگا دیگر صرفاً محلي براي اقامت اسفراحت و خواب دانشاجویان نيسات بلکاه مايبایسات شارای رشا، فاردي اجفماايي و تحصيلي دانشجو را نيز فراهم کن،. بنابراین براي طراحي و فضاسازي بای، يلاو بر اصول زیبایي شاناخفي فناي و اجرایاي ماوارد دیگري مانن، توقعات انساني ایجاد محي و فضاي مناسب شناخت پارامفرهاي مؤثر بر ميزان رضایفمن،ي و نارضایفي دانشاجویان که منجر به شناخت ح،اقل اسفان،ارها و ارتقاء آن به کيفيت جهاني و در نفيجه ثمربخش بودن فعاليفهااي يلماي پژوهشاي آنهاا - خواه، ش، را در نظر گرفت. این تحقيق ميتوان، مشخص سازد که آیا اخفلافات فرهنگي بر ترجيحات محيطي دانشاجویان نسابت به محي خوابگا اثر گذار است؟ در این پژوهش از روش "تحقيق پيمایشي" از نوع "يرضي" اسففاد ش، است. براي این منظاور پرسشنامهاي تهيه ش، که به بررسي تأثير فرهنگ و مليت بر تمایلات و ترجيحات محيطي دانشجویان دخفر و پسر ساکن خوابگاا پرداخفه است. نمونه آماري این تحقيق از بين 003 دانشجو ) 101 زن و 131 مرد( که 101 نفر از پاساخ دهنا،گان ایراناي و 131 نفر دانشجویان دانشگا قبرس شمالي بودن، تشکيل ش، است. مهفرین يلت انفخاب این دو خوابگاا شاباهت در ناوع ساامان،هي فضایي که از نوع ساخفار خطي بود است و يلاو بر این تفاوتها و شباهفهاي فرهنگاي ماذهبي و اقليماي کاه دو کشاور دارنا، امکان مقایسه را فراهم آورد. ه،ف تحقيق بررسي تأثير فرهنگ و مليت دانشجویان ایران و قبرس شمالي و تأثير آن بر ترجيحاات محيطي آنان نسبت به حفظ حریم شخصي در خوابگا است. نفایج این تحقيق نشان مي ده، که اخفلافات فرهنگي بار تماایلات و ترجيحات شخصي اجفمايي و فيزیکي دانشجویان مؤثر بود و ريایت بيشافر حریمهااي شخصاي در نازد دانشاجویان ایراناي در ترجيحات فضایي آنان نسبت به محي خوابگا نيز تأثير گذار بود است.
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحات: 11