تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات


چکیده کشور اسپانيا تحولات بسياري را در نظام برنامه ريزي شهري به خود ديده و از جمله کشـورهاي با نظام منطقه بندي شده ميباشد. با توجه به موفقيت کنوني اين کشور، تحقيق حاضر در پي آن اسـت که به بررسي نظام موجود در اسپانيا بپردازد . در اين راستا، در ابتدا به توصيف ويژگي هاي عمومي اين کشور خواهيم پرداخـت و پـس از آن سابقه و نظام برنامه ريزي شهري را در سطوح مختلف مورد بررسي قرار خواهيم داد. در انتهـا نيـز بـه آخرين اقدامات شهري و قوانين و مقررات تصويب شده، اشاره خواهيم نمود. نتايج حاصل نشانگر آن است که اگرچه نظام برنامه ريزي شهري در اين کشور در تمامي سطوح ملي، محلي و منطقـه اي فعـال ميباشد، اما در سطح منطقه اي برنامه ريزي قدرتمندتري را شاهد هستيم. علاوه بر اين، در سالهاي اخير نيز قوانين جديدي در جهت تکميل خلأهاي موجود در نظام برنامهريزي شهري آن وضع شده است.