تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

طرح تاسيسات الكتريكي شركت پارس كمپرسور

طرح تاسيسات الكتريكي

قیمت
40,000 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 169 بار
ایجاد شده توسط: mahsa90 (amin -----------)

فصل اول: مشخصات کارخانه مشخصات عمومي کارخانه 3 2- قسمتهاي کلي کارخانه 3 1-2 قسمت اداري وعمومي 3 2-2 قسمت توليدونگهداري 3 3-2 قسمت تاسيسات الکتريکي ومکانيکي 4 فصل دوم: نحوه خط توليدومراحل کارکارخانه مقدمه 8 توسعه تکنيک هواي فشرده 8 خواص هواي فشرده 8 انواع کمپرسورها 9 1)کمپرسورهاي جابجايي مثبت: 9 2-کمپرسورهاي گريزازمرکز 10 3-کمپرسورهاي اسکرو(پيچي) 10 انواع کمپرسورهاي اسکرو 11 4-کمپرسورهاي ديافراگمي 11 5-کمپرسورهاي پره اي ياVanetype 11 قسمت هاي مختلف يک دستگاه کمپرسوراسکروپارس 12 فرآيندتوليد 13 1- واحدطراحي مهندسي درزمينه انواع کمپرسور 13 2- واحدCNC 13 پوسته ها 13 روتورها 14 3- واحدتراشکاري 14 4- واحدکابينت سازي 14 5- واحدآهنگري 15 6- واحدنقاش 15 7- واحدمونتاژ 15 8- واحدلوله کشي 15 9-تست نهايي کمپرسور 16 فصل سوم: برآورد بارمصرفي و تامين انرژي موردنياز مقدمه 19 تخمين ضريب همزماني 20 فصل چهارم: محاسبه و طراحي سيستم روشنايي مقدمه 25 1- کميتهاي اصلي روشنايي 25 1-1) شارنوري يا جريان نوري( Luminous f Lux=) 25 2-1) شدت روشنايي ILLUmination(E) 25 2-لامپها 26 1-2) لامپهاي ملتهب (Incandescent filamentLamps) 26 2-2) لامپهاي تخليه در گاز (Dicharge Lamps) 26 3-2) لامپهاي فلورسنت 26 4-2) لامپهاي با قوس کوتاه (Short are Lamps) 26 1-2) لامپهاي رشته اي 26 2-2) لامپهاي تخليه در گاز 27 1-2-2) لامپهاي تنگستن هالوژن (Tungsten halogen Lamp) 27 2-2-2) لامپهاي سديم 27 لامپهاي سديم با فشار کم 27 لامپ سديم با فشار زياد 27 3-2-2) لامپهاي بخار جيوه 28 3-2) لامپهاي فلوئرسانت 28 مدار لامپهاي فلوئرسانت 29 تصحيح ضريب قدرت لامپهاي فلوئرسانت 29 محاسبه جريان يک لامپ فلوئرسانت 30 3- طراحي روشنايي داخلي 31 1-3) مراحل انجام طراحي روشنايي داخل به «روش لومن» 31 3-1-3) تعيين ابعاد اتاق 32 4-1-3) تعيين ضرايب انعکاس سطوح داخلي 32 5-1-3) تعيين مقدار اضافي براي شدت روشنايي بمنظور جبران کاهش نوردهي : 32 6-1-3) انتخاب نوع لامپ 32 7-1-3) انتخاب نوع چراغ 33 2-3) اصول روش لومن 33 1-2-3) محاسبه ضريب فضا 34 2-2-3) انتخاب يک نوع خاص از لامپها و چراغها 34 4-2-3) تعيين مقدار شار نوري 34 5-2-3)تعيين تعداد چراغها 34 6-2-3) برسي فواصل قرارگيري چراغها 34 6-3-3) در صد خطا 34 روشنايي داخلي سالن آهنگري 36 4- طراحي روشنايي خارجي 48 لامپهاي مورد استفاده در روشنايي معابر 48 فرمان روشنايي محوطه 51 محاسبه روشنايي محوطه 52 فصل پنجم: کليدهاي اتوماتيک وفيوزها مقدمه 60 طبقه بندي کليد ها 60 کليد هاي فشار ضعيف براي جريان متناوب 60 1- کليد دستي 61 2- کليد خودکار 62 انواع کليد خودکار : 62 3-کليد محافظ موتور Motor circuit-Breaker 63 4- کليد مغناطيسي يا کنتاکتور 63 پريزهاي برق 63 انواع پريزها 64 تعداد پريزهاي مجاز در هر خط 65 ضريب مصرف KI 65 ضريب همزماني Kt 65 اصول و روشهاي نصب کليد 66 سيستم گرمايش 66 فصل ششم:شناسايي و انتخاب سيم شناسايي و انتخاب کابل 76 کابلهاي هوايي 76 کابلهاي زميني 77 1- کابلهاي NAYY,NYY : 77 2- کابلهاي NAYCWY,NYCWY,NYCY : 77 کابلهاي زير آبي 77 کابلهاي مخصوص 77 انواع کابلها از نظر ساختمان و موتارد استعمال آن 77 طرز شناختن کابلهاي جريان زياد 78 مشخصات کابلهاي فشار قوي 79 کابل کشي داخل مراکز صنعتي 80 نصب کابل در داخل کانال 80 سيني و نردبان کابل (Cabl tra,Cabl Ladder) 80 نصب کابلها بر روي سيني کابل 81 کانالهاي يش ساخته الکتريکي (با سراکت) 81 لوله کشي برق 82 جعبه تقسيمها و قوطي کليد 84 حفر کانال خاکي 85 حداقل شعاع خم کابلها 85 محاسبه سطح مقطع هاديها 85 1- تعيين مقدار سيمها و کابلها بر اساس جريان مجاز 86 2- تعيين مقاطع سيمها و کابلها بر اساس افت ولتاژ مجاز 87 نمونه محاسبه کابل پريز سه فاز 88 نمونه محاسبه كابل ماشين آلات : (واحد تراشكاري ، ميز تراش) 88 طبقه تابلوهاي برق 88 شينه 89 رنگ شينه ها 89 تابلوهاي فرمان وسايل موتوري 90 فيوز 90 بي متال 90 انتخاب كنتاكتور و كليد 90 تابلوهاي فرعي روشنايي و پريزها 90 نمونه محاسبه فيوز انتخابي موتور و كابل تغذيه آن 91 نمونه محاسبات تابلوي موتوري موتورخانه DPA 92 محاسبه فيوز اصلي و كابل تغذيه تابلو از لحاظ تجربه كاري 93 نمونه محاسبات كابل و فيوز مربوط به تابلو نيمه اصلي MDP-1 93 فصل هفتم:تصحيح ضريب قدرت مقدمه 131 تاّثير ضريب توان 131 تصحيح ضريب توان درکارخانجات 131 1-کمپانزاسيون انفرادي (تکي) 131 2-کمپانزاسيون گروهي 132 3-کمپانراسيون مرکزي 132 تابلوي اتصالات کابل 132 دستگاه رگلا تور 132 تابلوي فرمان 133 خازنهاي صنعتي 133 روش محاسبه خازن موردنيازبراي حذف توان راکتيو 134 محاسبه بانک خازني کارخانه 135 محا سبه قدرت مصرفي کا رخا نه جهت درخواست ترانس 136 فصل هشتم: سيستم اتصال زمين مقدمه 141 انواع الکترودهاي زمين 142 مشخصات هاديهاي سيستم اتصال زمين 142 اصول وروشهاي نصب سيستم اتصال زمين و آزمايش مقاومت نهايي آن 142 عمق چاه و ابعاد الکترود صفحه اي : 144 طرح سيستم اتصال زمين پروژه 144 خصوصيات زمين پروژه 144 شرايط لازم براي موثر واقع شدن زمين کردن حفاظتي 145 فصل نهم:طراحي سيستم برق اضطراري مقدمه 149 کاربردبرق اضطراري وقوانين حاکم برآن 149 موتورديزل 150 ژنراتور 151 رگولاتورولتاژ 151 تابلوي کنترل الکتريکي 151 بعضي ازمشخصات فني مولدهاي برق اضطراري 153 مشخصات ژنراتورشرکت پارس کمپرسور 153 فصل دهم: طراحي سيستم تلفن مرکزي ودوربين مداربسته 1- تلفن مرکزي 156 لزوم بهره گيري ازسيستم تلفن مرکزي 157 کابلهاي مخابراتي 157 2- دوربين مداربسته 157 فصل يازدهم: طراحي سيستم صوتي مقدمه 168 اکو 168 اصوات مزاحم(Noise) 169 اختلاف فشارصوتي(Sond pressure difference) 170 ضريب افزايش فشار(Peak Factor) 170 فشارصوتي موردنياز(Required sound pressure ) 171 محاسبه فشارصداي خروجي بلندگو(Out put speaker pressure) 172 بلندگوها(Speaker) 172 مشخصات مهم بلندگوها 172 قدرت مجاز و رود به بلندگو 172 امپدانس ورودي بلندگو 172 ميزان شدت صدا(فشارصوتي بلندگو): 172 افزايش فشارصوتي 173 انواع بلندگوازنظرکاربرد 174 انتخاب بلندگو 174 ترتيب قرارگرفتن بلندگو 175 سيستم متمرکز 175 سيستم گسترده 176 سيستم مرکب 176 انتخاب تقويت کننده (آمپلي فاير) 179 زون بندي سيستم صوتي کارخانه 181 نمونه محاسبه سيستم صوتي سالن آهنگري 182 فصل دوازدهم: سيستمهاي اطفاي حريق مقدمه 191 سيستمهاي اعلام و اطفاي حريق 191 فاصله لازم جهت نصب دتکتورها 196 1- در موردي دتکتور دودي 196 2- درمورد دتکتورهاي حرارتي 196 3- در مورد راهروها 197 انواع شستي از نظر ساختمان 199 انواع شستي از نظر کاربرد 199 زون بندي سيستم اعلام حريق 200 منبع تغذيه 200 اطفاي حريق 200 سيستم هاي اطفاي حريق خودکار 201 منابع 212