تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

ژنراتور القايي

ژنراتور القايي

قیمت
22,000 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 168 بار
ایجاد شده توسط: mahsa90 (amin -----------)

مقدمه 1 فصل اول 2 ژنراتور القايي (آسنکرون) 2 مقدمه 3 1-1- مزايای ژنراتور القايي 5 1-2 معايب ژنراتور القايي 5 فصل دوم: 7 مدلسازي عددي يك ژنراتور القايي 7 2-1- تاريخچه مدل دو محوري ماشين القايي 8 2-2-1: معادلات تبديل يافته ولتاژ: 12 2-2-2 معادلات تبديل يافته فلوي پيوندي: 14 2-2-3- معادله تبديل يافته گشتاور مغناطيسي: 15 2-4 معادلات حالت 17 2-5- مدل ژنراتور القايي در حالت ماندگار 17 2-6 تئوري فضاي برداري 19 فصل سوم 22 راه اندازي ژنراتور القايي 22 مقدمه 23 3-1- پديده تحريك خودي: 23 3-1-1- تعبيرپروسه تحريك خودي براساس مدار معادل RLC : 24 3-1-2- تعبير پروسه تحريك خودي براساس سيستمهاي خودنوساني: 24 3-1-2-1- توصيف سيستم خودنوساني: 25 3-1-2-2- سيستم ماشين القايي 26 3-1-3- تغبير پروسه تحريك خودي براساس پسماند مغناطيسي: 30 3-1-3-1 بررسي هاي تئوريكي 32 3-2 نكات عملي در راه اندازي ژنراتور القايي: 35 فصل چهارم 37 مثالهايي از حالت هاي گذرا در ژنراتور القايي: 37 4-1 اتصال بار اهمي به ژنراتور القايي 38 4-2 اتصال كوتاه سه فاز متقارن 43 4-3 اتصال كوتاه دوفاز 48 4-4- اتصال كوتاه دو فاز به زمين 57 4-5 اتصال كوتاه يك فاز به زمين 64 4-6 اثر شتاب روتور برروي پديده تحريك خودي 71 منابع 75