تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

بررسي كيفيت برق در شبكه توزيع ايران Power Quality

دانشكده فني مهندسي-گروه برق قدرت

قیمت
35,000 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 142 بار
ایجاد شده توسط: mahsa90 (amin -----------)

فصل اول: مفاهيم و تعاريف 1-1- مقدمه 1 1-2- تعريف كيفيت برق 3 1-3- كيفيت ولتاژ 5 1-4- رده بندي عمومي مسائل كيفيت توان 5 1-5- گذرا 8 1-6 تغييرات بلند مدت ولتاژ 9 1-7- تغييرات كوتاه مدت ولتاژ 10 1-8- عدم تعادل ولتاژ 11 1-9- اعوجاج در شكل موج 13 1-10- نوسان ولتاژ 13 1-11- تغييرات فركانس قدرت 14 - فصل دوم :پديده هاي گذرا 2-1- مقدمه 16 2-2- اضافه ولتاژهاي گذرا 16 2-3- انواع موج ضربه اي با انرژي زياد 20 2-4- اصول حفاظتي در مقابل حالات گذرا 21 2-5- تجهيزات مناسب پيشنهادي براي حفاظت …. 23 2-6- توصيه ها و راهكارهاي اجرايي در مقابله …. 24 فصل سوم : فلش و قطعي ولتاژ 3-1- مقدمه 33 3-2- علل ايجاد منش ولتاژ 34 3-3- تخمين مشخصه ها مختلف فلش ولتاژ 34 3-7- رابطه بين فلش ولتاژ و عملكرد تجهيزات 40 3-8- اصول اساسي حفاظت در مقابل فلش ولتاژ 46 فصل چهارم : تغييرات بلند مدت ولتاژ عدم تعادل ولتاژ و تغييرات فركانس 4-1- تغييرات بلند مدت ولتاژ 51 4-2- عدم تعادل ولتاژ 54 4-3- تغييرات فركانس 58 فصل پنجم: نوسان ولتاژ (فليكر) 5-1- تشريح پديده نوسان ولتاژ 63 5-2- عوامل بوجود آورنده فليكر ولتاژ 64 5-3-مشخصه هاي يك نوسان ولتاژ نمونه 65 5-5 مباني فليكر متر IEC 67 5-6- ارزيابي شاخص كوتاه مدت شدت فليكر 69 5-7- ارزيابي شاخص بلند مدت شدت فليكر 69 5-11- حدود مجاز فليكر در سطوح مختلف ولتاژ 70 5-12- حدود مجاز براي تغييرات سريع ولتاژ 71 5-14- نكاتي در خصوص اندازه گيري فلكير 73 5-15- راه اندازهاي موتورها 73 فصل ششم : هارمونيكها 6-1- شناخت و بررسي مقدماتي هارمونيكها 77 6-2- منابع توليد هارمونيك 82 6-3- اثر اعوجاج هارمونيكي بروي عملكرد تجهيزات و… 84 6-4- پاسخ سيستم قدرت به منابع هارمونيكي 85 6-5- شناسايي محل منابع هارمونيكي 91 6-6- مباني كنترل هارمونيك ها 92 6-9- مقررات برخي از كشورها در رابطه …. 94 6-10- استاندارد مجاز هارمونيك ها در شبكه برق ايران 97 6-12- هارمونيك هاي مياني 104 فصل هفتم : قابليت اطمينان 7-1- مقدمه 105 7-2- انواع ساختار شبكه هاي توزيع 107 7-3- انواع شبكه هاي توزيع از نظر ساختمان 114 7-4- قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع 115 فصل هشتم : نكاتي در خصوص اندازه گيري كيفيت برق ، بازرسي و اطمينان از كيفيت آن 8-1- مقدمه 121 8-2- نياز به مونيتورينگ در مسله كيفيت برق 121 8-3- مشخصات تجهيزات مشتركين و تاثير كيفيت 125 8-4- تجهيزات مونيتورينگ كيفيت برق 132 8-5- چگونگي انتخاب ترانسيوسرها 134 8-6- تغذيه وسايل اندازه گيري 145 8-7- روشهاي كاربرد دستگاههاي مونيتورينگ 146 8-8- محل اندازه گيري و دريافت اطلاعات 151 8-9- نحوه اتصال مونيتورينگ كيفيت برق 155 8-10- آستانه هاي اندازه گيري و جمع آوري اطلاعات 157 8-11- طول دوره مونيتورينگ 162 8-12- تفسير نتايج مونيتورينگ 163