تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

بررسي و امكان سنجي در طراحي ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري و مقايسه آن با ترانسهاي معمولي

پروژه پاياني

قیمت
25,000 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 157 بار
ایجاد شده توسط: mahsa90 (amin -----------)

مقدمه 2 2-1 مقدمه 4 2-2- معرفي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري 4 2-3 ترانسفورماتورهاي ولتاژ و انواع آن 5 2-3-1 ترانسفور ماتور ولتاژ القايي 5 2-3-2 ترانسفورماتور ولتاژ خازني (CVT ) 5 2-4 مسايل جنبي ترانسفورماتورهاي ولتاژ 6 2-4-1 ضريب ولتاژ 6 2-4-2 آلودگي 7 2-4-3 ظرفيت پراكندگي 7 3-1 مقدمه 8 3-2 ماهيت نور 9 3-3 بررسي نور پلاريز ه شده 9 3-3-1 نور پلاريزه شده خطي 10 3-3-2 نورپلاريزه شده دايره اي 10 3-3-3 نورپلاريزه شده بيضوي 11 3-5 فعاليت نوري 12 3-6 اثرهاي نوري القائي 13 3-6-1 اثر فارادي 14 3-6-2 اثر كر 15 3-6-3 اثر پاكلز 16 3-7 معرفي المانهاي مهم نوري 18 3-7- 1 منابع نور 18 3-7-2 تار نوري 18 3-7-3 قطبشگر 19 3-7-4 تيغه ربع موج و نيمه موج 19 3-7-5 آشكار سازي نور 20 بررسي ترانسهاي ولتاژ نوري 22 4-1 مقدمه 22 4-2 OPT براساس اثر كر 23 4-3 OPT بر اساس اثر پاكلز 25 4-3- 1 اصول كار OPT 25 4-3-2 سيستم مدولاسيون شدت نور در OPT 25 4-3-3 مدار پردازش سيگنال در OPT 27 4-2-4 مواد سازنده سلول پاكلز 28 4-4 مشخصات OPT 29 4-4-1 مشخصه خروجي OPT 29 4-4-2 مشخصه حرارتي OPT 31 4-5 مسئل عملي OPT 32 4-6 بررسي مدار پردازش سيگنال در OCT 32 4-6- 1 مدار پردازش سيگنال بر اساس روش AC/DC 32 4-6-2 مدار پردازش سيگنال به روش +/- 33 4-6-3 مدار پردازش سيگنال با استفاده از متوسط شدت نور 34 فصل پنجم 36 5-1 مقدمه 36 5-2- مزايا 37 5-3- تحليل نوع تجاري 38 5-3-1 هزينه‌هاي سرمايه پست و هزينه‌هاي ساخت 39 5-3-2 بازده كارآيي عملكرد 40 5-3-3 صرفه‌جويي‌هاي نگهداري و تعميرات 44 5-3-4 صرفه‌جويي‌هاي مصرف دوره نهايي 45 5-3-5 مثال عملكرد IPP، MW600 در KV230 46 5-4 نتيجه‌گيري 46 فصل ششم 47 مقايسه PT هاي معمولي با ترانسفور ماتورهاي اندازه گيري نوري 47 6-1 مقدمه 47 6-2 مشكلات و معايب ترانسفورماتورهاي اندازه گيري معمولي 48 6-2-1 احتمال انفجار 48 6-2-2 اشباع شدن هسته ترانسفورماتور 48 6-2-3 اثر فرورزونانس 49 6-2-3-1 ترانسفورماتورهاي ولتاژ خازني 49 6-2-3-2 ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ القايي 49 6-2-4 شار پس ماند 50 6-2-5 وزن و حجم زياد 51 6-2-6 محدود بودن دقت آنها 51 6-3 مزاياي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري نوري 51 6-3-1 عدم احتمال انفجار 51 6-3-2 عدم ايجاد پديده فرورزونانس در آنها 52 6-3-3 بدون اثر شار پس ماند 52 6-3-4 وزن و حجم كم 52 6-3-5 داشتن دقت بالا 52 6-3-6 داشتن سرعت پاسخ دهي بالا 53 6-4 كاربردهاي عملي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري نوري 53 6-5 نتيجه گيري 53 6-6 پيشنهادات 55 7-1 مبدل ولتاژ نوري KV 230 توسط سنسور نوري پخش ميدان الكتريكي 57 7-1-1 مقدمه 57 7-1-2 طرح OVT : 58 7-1-3 برپايي آزمايش: 60 7-2 مبدل‌هاي ولتاژ نوري بدون باند پهن 138 كيلوولت و 345 كيلوولت 64 7-2-1 مقدمه: 64 7-2-2 اصول طرح و كاركرد 65 7-2-3 نتايج تست‌هاي آزمايشگاهي ولتاژ بالا: 66 7-2-3-1 بازدهي در مورد دقت 66 7-3 ترانس اندازه‌گيري ولتاژ فشار قوي نوري توسط تداخل نسبي نور سفيد 71 7-3-1 مقدمه 71 7-3-2 سنسور پاكلز فشار قوي و ترانسفورماتور ولتاژ نوري بر پايه سيستم WLI 72 7-4 نتايج تجربي 78 7-5 نتيجه‌گري 79 ضميمه 1: تحليل ماتريس پلاريزاسيون نور 81 1ـ بردار جونز 82 2ـ پارامترهاي استوكس 83 3- ماتريسهاي جونز 84 4- ماتريسهاي مولر 84 5ـ معرفي ماتريسهاي فارادي، كروپاكلز 86