تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

اعتیاد

پروژه33صفحه ای

قیمت
5,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 74 بار
ایجاد شده توسط: mohsen1360

چکیده امروزه بیشتر جوامع در معرض آثار سوء مصرف مواد قرار دارند که بر جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه تاثیرگذار است. دامنه تاثیر مصرف مواد مخدر به قدری گسترده و عمیق می باشد که نه تنها خود فرد مصرف کننده، بلکه تمام شبکه های اجتماعی از خانواده تا دوستان تا محیط های تحصیلی و شغلی را در بر می گیرد. هدف از انجام تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد در جامعه باشد. با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی به جمع آوری داده های تحقیق پرداخته شده است تا تبیینی مناسب در رابطه با موضوع مورد نظر ارائه شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی نظیر بیکاری، بی هنجاری، انزواطلبی، شکاف نسلی، تحصیلات پایین، پایگاه اقتصادی اجتماعی، محرومیت نسبی، افسردگی، بر اعتیاد در جامعه موثر هستند و بین عوامل یاد شده با اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد. همچنین میان جنسیت و تأهل یا تجرد هم با اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد. در نتیجه با سیاست گزاری های جامع و مناسب می توان از ابتلا و پیشرفت این مسئله اجتماعی در جامعه جلوگیری کرد و یا آن را به حداقل رساند. کلیدواژه‌ها:اعتیاد، بیکاری، شکاف نسلی، وضعیت اقتصادی - اجتماعی، بی هنجاری

پروژه33صفحه ای