تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

منطق در بازیابی اطلاعات

قیمت
15,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 227 بار
ایجاد شده توسط: samiranouri1374 (. )
فرمت‌های پروژه pdf

ارسطو بعنوان پدر منطق شناخته میشود و هنوز نیز منطق بطور خاص منطق گزارهها یا منطق مرتبهی اول، اساس نمایش
دانش است. دلیل اینکه چرا منطق اهمیت دارد و مشهور است را داریم:
-1منطق یک زبان سطح بالا است که دانش را بصورت صریح بیان میکند و قدرت بیان بسیار زیادی دارد.
-2منطق معنای صوری قابل فهمی است و به خوبی قابل درک است، بدین ترتیب به کمک این معنا برای هر عبارت
منطقی، معنایی غیرمبهم اختصاص داده میشود.
-3یک درک دقیق از استنتاج منطقی وجود دارد. بدین صورت که هر نتیجه منطقی مشخص میکند که چگونه یک
عبارت بصورت معناداری از مجموعهای از مقدمات( ،)premiseو یا قضایای از قبل ثابت شده استنباط میشود.
در حقیقت جهش اولیه در منطق، نتیجه مطالعات بر روی قوانین حاکم بر نتایج منطقی است.
-4سامانههای بحران ،1یک نتیجه منطقی معنایی باید با یک استنتاج نحوی درون سامانهی منطق باشد. از این رو
چینش این سامانه دقیق و کامل است.
-5سامانههای برهان موجود میتواند به کمک قواعد نحوی، نتایج از یک سری مقدمات اولیه بصورت خودکار
استخراج کند.
-6منطق گزارهها منحصربهفرد است، چرا که سامانههای برهان کامل و جامع است. درحالی که منطقهای با قدرت
بیان بالا(منطقهای درجه بالاتر) فاقد حین سامانههای برهانی است.
-7بهدلیل وجود سامانههای برهان، پیگیری برهان منجر به استنباط یک نتیجهی منطقی را امکانپذیر میکند. به همین
دلیل منطق قادر است توضیحی برای هر نتیجه ارایه کند