تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و خودکارآمدی با شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

قیمت
24,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 164 بار
ایجاد شده توسط: mahsa90 (admin -)
فرمت‌های پروژه pdf
تعداد 79 صفحه

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و خودکارآمدی با شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور که بر این اساس یک نمونه آماری 100 نفری از جامعه آماری با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار های تحقیق پرسشنامه حمایت اجتماعی آیزنبرگر ، پرسشنامه شادکامی آکسفورد، پرسشنامه خودکارآمدی شرر بود مورد استفاده قرار گرفتند نتایج تحقیق نشان داد که بین حمایت اجتماعی ادراک شده با شادکامی، بین خودکارآمدی با شادکامی رابطه وجود دارد. و همچنین خودکارآمدی و حمایت سازمانی ادراک شده می تواند شادکامی را پیش بینی کند. علاوه بر این ضریب تعیین  حاصل از رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی و حمایت سازمانی ادراک شده فقط 11% واریانس متغیر وابسته یعنی شادکامی را پیش بینی می کند.

واژه های کلیدی: خودکارآمدی و حمایت سازمانی ادراک شده و شادکامی

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 12

1-2بیان مساله. 15

1-3ضرورت انجام تحقیق. 16

1-4 فرضیه ها 17

1-5 اهداف پژوهش... 17

1-6-تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 17

1-6-1-تعریف نظری متغیرها 17

1-6-1-1-تعریف نظری شادکامی. 17

1-6-1-2-تعریف نظری حمایت اجتماعی ادراک شده 18

1-6-1-3-تعریف نظری خودکارآمدی. 18

1-6-2- تعریف عملیاتی متغیر ها 18

1-6-2-1- تعریف عملیاتی شادکامی. 18

1-6-2-2- تعریف عملیاتی حمایت اجتماعی ادراک شده 19

1-6-2-3- تعریف عملیاتی خودکارآمدی. 19

فصل دوم: گستره نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مبانی نظری سازه ها: 21

2-1-1- شادکامی: 21

2-2- ديدگاه سلیگمن(2002) : 25

2-3- ديدگاه هاي نظري در مورد شادكامي: 26

2-4- نظريه داينر و همكاران(2000): 28

2-5- نظريه آرگيل و همكاران: 28

2-6- نظريه هاي ميان فرهنگي شادكامي: 29

2-7- عوامل مرتبط با شادکامی : 30

2-7-1- ارتباط شادي با سن و جنسيت و نژاد: 31

2-8- حمایت سازمانی. 31

2-9- نظريه حمايت سازماني ادراك شده: 36

2-10- انواع حمایت اجتماعی. 37

2-11- تعاريف خودکارآمدي. 38

2-12- خودكارآمدي خاص و خودكارآمدي عام. 40

2-13- رويکرد شناختي - اجتماعي خودکارآمدي. 41

2-14- مولفه های خودکارآمدی. 42

2-15- مفهوم خودكارآمدي. 42

2-16- فرایند های فعال شونده مرتبط با خودکار آمدی. 47

2-17- پیشینه تحقیقاتی. 50

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح کلی پژوهش: 53

3-2- جامعه آماری: 53

3-3- نمونه و روش نمونه گیری: 53

3-3-1-نمونه: 53

3-3-2-روش نمونه گیری: 53

3-4-ابزار اندازه گیری: 54

3-5- روش اجرای پژوهش: 56

3-6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 56

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1مقدمه: 58

4-2یافته های توصیفی: 58

4-3یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش: 61

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-2- بحث و نتیجه گیری. 64

5-3- محدودیت های تحقیق: 68

5-4- پیشنهادات تحقیق. 68

5-5- پیشنهادات برای تحقیق آتی. 69

فهرست منابع

منابع فارسی. 77

منابع انگلیسی. 78

ضمائم و پیوست ها 70