تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

مفاهیم نت

تعمیر و نگهداری

قیمت
15,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 89 بار
ایجاد شده توسط: Ali3461lak (علی لک)
فرمت‌های پروژه pdf

اغلب اتفاق میافتد که با مشاهده یک وضعیت و یا رفتاربخصوص در حال کار که معمولا با ابزار و وسایل خاصیصورت گرفت فهمیده میشود که یک حادثه در حال شکل گیریو وقوع است و ممکن است باعث شکست و از کار افتادگیوسیله کرد.
اینگونه علائم به صورت ناگهانی اتفاق نمی افتد بلکه ایجاد انهابه شکلی است که به نحوی قابل تشخیصاست و با استفاده از
این تشخیص و قبل از ایجاد حادثه اقدامهای لازم انجام و بهسمت منبع اشکال هدایت میگردد و اقدامات پیشگیرانه را درمورد رفع و حذف دلیل شکست به عمل می اورند