تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

رابطه بین طلاق و افت تحصیلی دانش آموزان

رابطه بین طلاق و افت تحصیلی دانش آموزان

قیمت
3,500 تومان
خریداری شده: 7 بار
بازدید: 1358 بار
ایجاد شده توسط: sajadk (سجاد کریمی)

62 صفحه فایل ورد (Word)

«فهرست مطالب »

 

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه6

موضوع تحقیق8

فرضیه تحقیق9

اهمیت مسأله9

اهمیت تعلیم برای فرد و اجتماع9

تعریف اصطلاحات و واژه ها11

متغیرهای این تحقیق شامل :12

تعریف متغیرها12

 

فصل دوم : پیشینۀ تحقیق

مقدمه14

مرور بررسی مطالعات پیشین14

بررسی تحقیقات در رابطه با اثرات سوء طلاق14

طلاق و پیشرفت تحصیلی کودکان15

بررسی تحقیقات در رابطه با عدم اثرات سوء طلاق18

بخشی از تحقیقات انجام شده در ایران36

نتایج38

مروری بر عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان38

افت تحصیلی را به افت کمی و افت کیفی تقسیم می کنند39

یکی از بررسی های انجام شده در آمریکا41

در نپال افت تحصیلی را ناشی از این عوامل می دانند41

 

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه42

موضوع تحقیق42

فرضیه تحقیق42

روش انجام تحقیق44

نوع روش تحقیق44

روش جمع آوری اطلاعات و روش آماری45

آزمودنیها و چگونگی گزینش آنان45

روش جمع آوری اطلاعات و نوع وسیلۀ جمع آوری46

متغیرهای مستقل و وابسته46

روش آماری47

 

فصل چهارم : شیوۀ تحلیل داده ها

مقدمه49

 

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری53

محدودیتهای تحقیق57

پیشنهادها58

فهرست منابع و مآخذ59

نمونه ای از پرسشنامه61

 

 

«فهرست جداول »

عنوان                                                                                        صفحه

جدول شمارۀ یک :                                                                                           50

«مقایسه دانش آموزانی که والدین آنها طلاق گرفته اند با دانش آموزان عادی از نظر افت تحصیلی »

جدول شمارۀ دو :                                                                                             51

« مقایسه دانش آموزانی که والدین آنها طلاق گرفته اند با دانش آموزان عادی از نظر افت تحصیلی »

جدول شمارۀ سه :                                                                                            52

«جدول مربوط به تأثیر جدایی والدین بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان »