تگ های برتر

آزمایش ماشاین های DC

آزمایشات و توضیحات آزمایشگاه ماشین1

قیمت
9,000 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 252 بار
ایجاد شده توسط: alireza_ghasemi
فرمت‌های پروژه pdf doc
تعداد 30 صفحه

سلام این فایل هم ماشین های dc را بطور مختصر توضیح داده است هم آزمایشات ونمومدار های آن ترسیم شده است 

همچنین فونت ورد آن درخود ورد ذخیره شده و فونت بسیار زیبایی دارد.

محتوای این فایل wordوpdf هست.و30 صفحه آچار است

تمام ازمایشات همراه نمودار وجداول اعداد به دست امده هستند

مطالب آن نیز:

آزمایش مولد سری:معرفی مولد تحریک سری-آزمایش بی باری مولد سری-آزمایش بارداری مولد تحریک سری- وسوال و جواب های مربوطه

برای نمونه بخش مولد سری را رایگان قرار میدهم

آزمایش مولد تحریک مستقل:معرفی مولد تحریک مستقل-آزمایش بی باری مولد تحریک مستقل-آزمایش بارداری مولد تحریک مستقل-سوال و جواب های مربوطه-درصدتنظیم مولد تحریک مستقل

مولد تحریک شنت:معرفی-روش راه اندازی-دلایل عدم راه اندازی-آزمایش بی باری-آزمایش بارداری(باقطب کمکی-بدون قطب کمکی-با قطب کمکی درجهت معکوس)-پرسش و جوب-آزمایش درصد تنظیم ولتاژ شنت

مولد تحریک کمپوند:معرفی-آزمایش بی باری-شنت کوتاه- شنت بلند-بارداری شنت کوتاه وبلند-کمپوند تخت وزیرکمپند-کمپوند نقصانی-کمپند نقصانی توسعه یافته-پرسش وجواب

موتوسری:معرفی-کنترل دور از طریق تغییر ولتاژ ورودی موتور-گنترل سرعت از طریق فوران سیم پیچ تحریک-جالت ترمزی موتور سری-پرسش وجواب

آزمایش کنترل سرعت موتور تحریک مستقل:توسط ولتاژ ترمینال-توسط شار-بارداری موتور تحریک مستقل

کنترل سرعت موتور شنت:توسط شار-توسط ولتاژ ترمینال-بارداری موتور شنت

سوالات مربوط به تغییر سرعت موتور