تگ های برتر

کار آموزی کارخانه نوشابه و اب اشاميدني ملیسا

کارخانه نوشابه ملیسا

قیمت
5,000 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 552 بار
ایجاد شده توسط: d4n (D 4N)

 کار آموزی کارخانه نوشابه و اب اشاميدني ملیسا

تصفيه خانه قلب كارخانه نوشابه سازي است كه 4 مرحله اي است كه دوغاب ، آب آهك و زاج براي تصفيه شيميايي به آب زده مي شود، آب آهك براي تنظيم قليائيت آب ، زاج براي ناخالصي هايي كه در آب وجود دارد كه به صورت كوآگوله در آيد رسوب كند. مگر براي ضدعفوني كردن همراه آهك به آب زده مي شود.

1-reaction : كلرو آهك واكنش مي دهد بعد از سرريز شدن تانك واكنش وارد تانك آرامش مي شود و بعد از يك فرصت ناخالصي به صورت رسوب ته نشين مي شود و بعد وارد تانك فيلتر شني مي شود كه سايز بندي است كه از بالا به پايين اندازه ي ذرات اين قيلتر كوچكتر و ريزتر مي شودكه اين فيلتر به تصفيه ي آب كمك مي كند. آب از خروجي تانك شن وارد فيلتر زغالي ( كربني ) مي شود . در فيلتر رغالي ، از زغال اكتيو پر شده بود و بو و طعم