تگ های برتر

استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی در ایران و تاثیر آن بر بازار پول

قیمت
6,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 499 بار
ایجاد شده توسط: foorzesh (بهنام فروزش)
فرمت‌های پروژه pdf
تعداد 33 صفحه

یک بانک مرکزی مسییتقل باید در زمینه پیگیری اهداف خویش آزاد باشیید و تصییمیما تی که می گیرد نباید به
جزدر شیرایط اسیت نایی توسط سایر ارگان های دولتی لغو شود. یعنی هیچ ارگان یا شخصی نمیتواند تصمیمات
یک بانک مرکزی مستقل را لغو کند.