تگ های برتر

تاثیر مسکن بر رفتار اجتماعی

تاثیر مسکن اجتماعی بر رفتار مردم

قیمت
69,600 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 520 بار
ایجاد شده توسط: rayanp2008 (سودابه )
فرمت‌های پروژه دیگر
تعداد 12 صفحه

داشتن مسکن و سرپناه مناسب و مطلوب، جزء حقوق اساسی هر انسان است. و به دلیل نقش و کارکردهای متنوع مسکن، رضایت از آن،‌متغیر چند بعدی و پیچیده ای است که شامل ابعاد اجتماعی، اقتصادی،‌کالبدی و مدیریتی واحدهای سکونتی و محله های احاطه کننده آنها می شود. نارضایتی از مسکن،‌بر کارایی . عملکرد اجتماعی افراد در همه عرصه ها تاثیر شایان توجهی دارد. از سوی دیگر به دلیل تحول سریع شهری و تغییر در کمیت و کیفیت مسکن در سالیان اخیر، مطالعه آن بسیار ضروری است.