تگ های برتر

خطبه همام

حقیقت تقوا‌ ‌

قیمت
142,400 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 537 بار
ایجاد شده توسط: rayanp2008 (سودابه )
فرمت‌های پروژه دیگر
تعداد 28 صفحه

حقیقت تقوا‌ ‌ لازمه اینکه انسان حیات عقلی و انسانی داشته باشد اینکه تابع‌ ‌اصول معینی باشد ، و لازمه اینکه انسان از اصول معینی پیروی کند‌ ‌اینکه از‌ ‌اموری که با هوا و هوس او موافق است ولی با هدف او و‌ ‌اصول زندگانی او منافات‌ ‌دارد پرهیز کند . ولی لازمه همه اینها این نیست‌‌ ‌که انسان اجتناب کاری از محیط و‌‌ ‌ اجتماع را پیشه سازد.