تگ های برتر

شبیه سازی مونت کارلو اکتین فیلامنت

شبیه سازی مونت کارلو (میپل)

قیمت
40,000 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 530 بار
ایجاد شده توسط: shahab
فرمت‌های پروژه doc دیگر
تعداد 33 صفحه

   در این پروژه سعی در بررسی رفتار یک فیلامنت داریم. این فیلامنت که در محل های مشخصی از ان دارای زاویه ای ثابت است که ان را کینک است؛ میپردازیم. برای بررسی این سیستم ابتدا با استفاده از روش مونت کارلو و در نظر گرفتن زاویه و محل کینک ها، محل انتهای فیلامنت را بدست می اوریم. و در ادامه با توجه به تابع احتمال مکان بدست امده برای این سیستم از روشهای تحلیلی مقدار شبیه سازی شده را با مقدار تحلیلی بدست امده مقایسه میکنیم.